Florence Bettschart-Narbel

Florence Bettschart-Narbel

Waadt
Abgeordnete - Waadt
Vize-Präsidentin - Waadt
Ausschussmitglied - Lausanne
Conseillère communale - Lausanne
Ausschussmitglied - Femmes Vaud
Mitglied Leitungsgremium - FDP Urban
Kandidatin Stadtrat - Lausanne