Christian Amsler

Christian Amsler

Kanton Schaffhausen
Regierungsrat - Stadt Schaffhausen
Regierungsrat - Schaffhausen

Regierungspräsident
Vorsteher Erziehungsdepartement

Bildung, Sport, Kultur, Kirchenwesen, Aussenbeziehungen

Jahrgang 1963 aus Stetten SH

Regierungsrat seit 1.4.2010 (Regierungspräsident 2014 und 2018)